CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


RPO WSL 7.1.3Lipiec 2017 - Rekrutacja wciąż trwa, nie czekaj i zapisz się już dziś!


01.09.2016 - INFORMACJA

Od 01.10.2016r. ruszł nabór do projektu 7.1.3 RPO WSL zapraszamy do wzięcia udziału osoby bezrobotne z Jaworzna, do pobrania plik:

Regulamin udziału w projekcie 7.1.3 wraz z formularzem zgłoszeniowym- kliknij i pobierz.


BĄDŹMY AKTYWNI – DZIAŁAJMY! – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY BEZROBOTNE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Liderem projektu jest: C.M.T. Sp.z o.o.
Instytucją pośredniczącą: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Termin realizacji: październik 2016 – marzec 2018
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych (33K i 27M) zarejestrowanych w PUP w Jaworznie, w okresie od 01.10.2016r. do 31.03.2018r.
Kwota dofinansowania: 706 140,90
Wartość projektu: 830 754,00
Wsparciem zostanie objętych 60 osób bezrobotnych od 30 r.ż, o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie Jaworzna (min.50% długotrwale bezrobotni,50% osoby 50+, 55%- kobiety).

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY UDZIAŁ:
• IPD – indywidualny plan działania
• szkolenia zawodowe:
- Kurs sekretarki z języiem angielskim i obługą komputera zakończony egzaminem TOEFL lub MOS
- Kurs kucharza z uwzględnieniem kuchni: europejskiej i azjatyckiej wraz z dekorowaniem potraw
- Technolog robót wykończeniowych
- Kurs projektanta komputerowego na oprogramowaniu typu CAD
- Projektant stron komputerowych wraz z tworzeniem stron interetowych i grafiką
- Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- Kurs spawania metodą MAG lub TIG
- Kierowca kategoria C lub D z kwalifikacją
- Magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego i egzaminem UDT
- Kurs krawiectwa
- Inne zgodnie z zdiagnozowaną ścieżką rozwoju zawodowego
•szkolenia podnoszące i wyrównujące kompetencje osób starszych tj.: podstawy obsługi komputera w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji ze światem zewnętrznym, w tym wyszukiwarki: rozkładów jazdy autobusów i pociągów, e-płatności, godzin otwarcia przychodni i aptek, rezerwacja wizyty u lekarza, e-prasa, e-zakupy, komunikacja za pomocą skype'a.Ponad to podczas szkoleń uczestnicy/uczestniczki poznają aktualnie stosowane metody i techniki poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie.
• staż,
• pośrednictwo pracy.


Pierwszy etap realizacji już za nami!

W ramach projektu zaprosiliśmy do udziału, osoby bezrobotne z Jaworzna. Zostały zrekrutowane 34 osoby (12 mężczyzn i 22 kobiety). Swój udział w projekcie rozpoczęły od spotkania z doradcą zawodowym IPD. Każde takie spotkanie było indywidualne i przeprowadzane w wymiarze 4h. To działanie rozpoczynało ścieżkę wsparcia każdego uczestnika/uczestniczki projektu i miało na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Był on przekrojem dotychczasowego przebiegu edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem perspektywy zawodowej na przyszłość.
Łącznie przeprowadzono 136h doradztwa IPD. Osoby zainteresowane mogły otrzymać zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi- z tego rodzaju wsparcia skorzysstało 7 kobiet.

Szkolenia zawodowe

Przeprowadzone zostały następujące tematy szkoleń:
-kurs sekretarki z językiem angielskim i obsługą komputera zakończony egzaminem. W 150h zajęć, wzięło udział 13 kobiet.
-kurs kucharza z uwzględnieniem kuchni: europejskiej i azjatyckiej wraz z dekorowaniem potraw. W 150h zajęć wzięło udział 5 osób (4 kobiety i 1 mężczyzna).
-technolog robót wykończeniowych- w 150h zajęć wzięło udział 6 -u mężczyzn.
-projektant stron komputerowych wraz z tworzeniem stron internetowych i grafiką. W 150h zajęć udział wzięło 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn)
-operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. W 180h zajęć udział wziął 1 mężczyzna.
-kurs spawania metodą MAG- W 150h zajęć udział wzięło 2 mężczyzn.
-kurs krawiectwa- W 150h zajęć udział wzięła 1 kobieta.

Szkolenia zawodowy zostały zlecone podmiotą zewnętrznym w celu zapewnienia wysokiej jakości i profesjonalizmu realizacji usług szkoleniowych. Podczas szkoleń zawodowych uczestnicy objęci byli wsparciem cateringowym. Dwie osoby otrzymały wsparcie w postaci zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenia poza miejscem zamieszkania. Osoby które wyraziły chęć wzięcia udziału w szkoleniu kucharskim, musiały zostać skierowane na badania, w celu potwierdzenia możliwości podjęcia pracy w kuchni. Po badaniach przeprowadzonych przez Lekarza medycyny pracy, grupa tych uczestników uzyskała oświadczenie potrzebne do wykonywania tego rodzaju prac. Efektem każdego szkolenia było nabycie kwalifikacji zawodowych weryfikowanych poprzez przeprowadzenie egzaminu. Po zdanym egzaminie uczestnik/czka otrzymał certyfikat/świadectwo potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Staże

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami do końca roku 2016 na staż zostało skierowanych 17 osób (16 kobiet i 1 mężczyzna). Osoby te zostały skierowane na badania lekarskie, szkolenia BHP oraz na rozmowy z przyszłymi pracodawcami aby rozpocząć staże w zakresie zgodnym z ukończonymi w ramach projektu szkoleniami. Na staże skierowano osoby z kursów:
-krawiectwa- jedna z uczestniczek projektu rozpoczęła staż w profesjonalnej szwalni pod opieką doświadczonego opiekuna.
-technologa robót wykończeniowych- jeden z uczestników projektu rozpoczął staż w tej branży.
-kucharza- 3 uczestniczki biorą udział w stażach różnych podmiotów restauracyjnych.
-sekretarki z językiem angielskim- 10 uczestniczek zostało skierowanych na staże w placówkach medycznych, biurach rachunkowych i innych firmach w działach zajmujących się administracją danych podmiotów.

Szkolenia podnoszące i wyrównujące kompetencje osób starszych

Wsparcie fakultatywne dla osób w wieku 50+. Zakres tematyczny szkoleń obejmował podstawy obsługi komputera w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji ze światem zewnętrznym, w tym wyszukiwarki: rozkładów jazdy autobusów i pociągów, e-płatności, godzin otwarcia przychodni i aptek, rezerwacji wizyt u lekarza, e-prasa, e-zakupy, komunikacja za pomocą skype'a. Ponad to podczas szkoleń uczestnicy/uczestniczki poznali aktualnie stosowane metody i techniki poszukiwania pracy i przygotowani zostali do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznali metody wyszukiwania ofert pracy w internecie. W 2016r. Odbyły się dwie edycje szkolenia dla 11 uczestników (jedna Pani mimo wieku 50+ już znała zagadnienia związane z kursem, gdyż uczestniczy w szkoleniu na projektanta stron www) po 48h każde. Podczas szkoleń każdy uczestnik został objęty wsparciem cateringowym oraz otrzymał materiały pomocnicze.


<

Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.