CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej
C.M.T. Sp. z o.o
ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno
tel. 783 258 555

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest C.M.T. Sp. z o.o z siedzibą w Jaworznie przy ul. Biała 8,
reprezentowana przez Panią Katarzynę Hołownia – Członka Zarządu,
NIP: 6751485337, tel. 783 258 555,
strona internetowa: www.cmt.edu.pl,
e-mail: sekretariat@cmt.edu.pl


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl
2) pod adresem siedziby Administratora danych


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia szkoleń rozwojowych oraz zawodowych


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa;
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;


ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • oraz aktów wykonawczych

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.